Huyện Bát Xát tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên và công tác quản lý đối với các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm

Uỷ ban nhân dân huyện Bát Xát tăng cường công tác quản lý hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên và công tác quản lý đối với các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm

Các văn bản tham khảo:

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

– Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

– Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp;